วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

      It gray and black
It around 1 cm

    It is black and white
    It can fly


                                                 Lambs are high around
                                                       80 cm.
                                                  Lambs are black


 The tree high around 10m.                                                                  
The tree leaves are